பெர்டோல்ட் ப்ரக்ட் - தேர்ந்தெடுத்த கவிதைகள்
ஒரு காதலியைப் பற்றிய பாடல்
தமிழில்: பிரம்மராஜன்
பெர்டோல்ட் ப்ரக்ட் - தேர்ந்தெடுத்த கவிதைகள்
மூன்றாம் சங்கீதம்
தமிழில்: பிரம்மராஜன்
பெர்டோல்ட் ப்ரக்ட் - தேர்ந்தெடுத்த கவிதைகள்
முதலாம் சங்கீதம்
தமிழில்: பிரம்மராஜன்
பெர்டோல்ட் ப்ரக்ட் - தேர்ந்தெடுத்த கவிதைகள்
எல்லாமே மாறுகிறது
தமிழில்: பிரம்மராஜன்
பெர்டோல்ட் ப்ரக்ட் - தேர்ந்தெடுத்த கவிதைகள்
தற்கொலை பற்றிய ஒரு கடிதம்
தமிழில்: பிரம்மராஜன்
பெர்டோல்ட் ப்ரக்ட் - தேர்ந்தெடுத்த கவிதைகள்
நான்காவது 14 வரிக் கவிதை
தமிழில்: பிரம்மராஜன்
பெர்டோல்ட் ப்ரக்ட் - தேர்ந்தெடுத்த கவிதைகள்
கவிதைக்கு மோசமான காலம்
தமிழில்: பிரம்மராஜன்
பெர்டோல்ட் ப்ரக்ட் - தேர்ந்தெடுத்த கவிதைகள்
ஜனநாயக நீதிபதி
தமிழில்: பிரம்மராஜன்
பெர்டோல்ட் ப்ரக்ட் - தேர்ந்தெடுத்த கவிதைகள்
உலகின் நட்பார்ந்த தன்மை பற்றி
தமிழில்: பிரம்மராஜன்
பெர்டோல்ட் ப்ரக்ட் - தேர்ந்தெடுத்த கவிதைகள்
செம்படை வீரன் ஒருவனின் பாடல்
தமிழில்: பிரம்மராஜன்
பெர்டோல்ட் ப்ரக்ட் - தேர்ந்தெடுத்த கவிதைகள்
கற்றுக் கொள்பவன்
தமிழில்: பிரம்மராஜன்
பெர்டோல்ட் ப்ரக்ட் - தேர்ந்தெடுத்த கவிதைகள்
தொடங்குதலின் சந்தோஷம்
தமிழில்: பிரம்மராஜன்
பெர்டோல்ட் ப்ரக்ட் - தேர்ந்தெடுத்த கவிதைகள்
ஃபின்லாந்து 1940
தமிழில்: பிரம்மராஜன்
பெர்டோல்ட் ப்ரக்ட் - தேர்ந்தெடுத்த கவிதைகள்
ஸ்டார்லிங் பறவைக் கூட்டங்களைப் பற்றிய பாடல்
தமிழில்: பிரம்மராஜன்
பெர்டோல்ட் ப்ரக்ட் - தேர்ந்தெடுத்த கவிதைகள்
வேறுபட்ட இடங்களிலிருந்து
வேறுபட்ட காலங்களில் ஒரு மனிதனுக்கு அளிக்கப்பட்ட
நான்கு அழைப்புகள்
தமிழில்: பிரம்மராஜன்
பெர்டோல்ட் ப்ரக்ட் - தேர்ந்தெடுத்த கவிதைகள்
இரவுக்கான படுக்கை
தமிழில்: பிரம்மராஜன்
பெர்டோல்ட் ப்ரக்ட் - தேர்ந்தெடுத்த கவிதைகள்
படிக்கும் ஒரு தொழிலாளியிடமிருந்து கேள்விகள்
தமிழில்: பிரம்மராஜன்
பெர்டோல்ட் ப்ரக்ட் - தேர்ந்தெடுத்த கவிதைகள்
பிறகு பிறந்தோர்க்கு
தமிழில்: பிரம்மராஜன்
manalveedu_logo-new
களரி தொல்கலைகள் மற்றும் கலைஞர்கள் மேம்பாட்டு மையம் வெளியீடு
ஏர்வாடி, சேலம்
[email protected]
Copyright © 2020 Designed By Digital Voicer