கஞ்சித் தண்ணீர் என். ஜம்புநாதன்
மஹாஸ்வேதாதேவியின் 1084 - ன் அம்மா ஆங்கிலம் மூலம்: சாமிக் பந்தோபாத்யாய்
தமிழில்: என். ஜம்புநாதன்