பெர்டோல்ட் ப்ரக்ட் - தேர்ந்தெடுத்த கவிதைகள்
எல்லாமே மாறுகிறது

எல்லாமே மாறுகிறது.
உன் இறுதி மூச்சினை வைத்து நீ ஒரு புத்தம்புதிய தொடக்கம் செய்யலாம்
ஆனால் என்ன நடந்ததோ அது நடந்துவிட்டது.
மேலும் நீ ஒருமுறை மதுவில் ஊற்றிய நீரை
வடித்து அகற்ற முடியாது.

என்ன நடந்ததோ அது நடந்துவிட்டது.
நீ ஒருமுறை மதுவில் ஊற்றிய நீரை
வடித்து அகற்றவியலாது.
ஆனால் நீ செய்யலாம்
ஒரு புத்தம் புதிய தொடக்கத்தை
உன் இறுதி மூச்சினைக் கொண்டு.

Postlude

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *